Utleiebetingelser

 1. All utleie skjer fritt fra Watt lyd AS (WL) sitt lager i Stavanger. Frakt og eventuelt rigging kommer i tillegg.
 2. Utleie kan ikke gjøres til personer under 18 år. Legitimasjon må forevises.
 3. Utleid utstyr kan ikke fremleies uten at dette er avtalt skriftlig. Likeledes skal det på forhånd avtales skriftlig dersom utstyret skal bringes ut av Norge. WL har alltid eiendomsretten til utstyret, og denne overføres ikke under noen omstendigheter til leietaker. Utstyret må aldri innebygges i eller sammenføres med annen fast eiendom.
 4. Leiebeløpet betales med kort/kontant ved leieperiodens begynnelse. For kunder med konto skal betaling finne sted (netto) 10 dager etter leieperiodens begynnelse, hvis ikke annet er avtalt. Leiebeløpet blir ikke kreditert ved senere kjøp, om ikke dette er avtalt skriftlig på forhånd. Mislighold av betalingsbetingelser er å betrakte som kontraktsbrudd.
 5. WL skal når som helst i utleieperioden kunne gis adgang til å besiktige det utleide utstyr.
 6. Dersom leietaker bryter disse utleiebetingelser eller misligholder sin kreditt, kan WL umiddelbart oppheve den aktuelle og eventuelle andre løpende leieavtaler. Leietaker plikter da å umiddelbart returnere utstyret, eventuelt gi WL sin representant uhindret tilgang til å hente utstyret.
 7. Eventuelt ønske om forlengelse av leieperioden må meddeles WL senest en uke før leieperiodens utløp.
 8. For sen tilbakelevering av utstyr debiteres med 75% avgift av leieprisen pr. dag. Det påhviler leietaker uoppfordret å returnere utstyret til avtalt tid, eller gi utvetydig beskjed ved forsinkelse/forlengelse av leieperiode.
 9. Utstyret hentes etter 12.00 på leieperiodens første dag, og returneres før kl. 12:00 returdag. Avbestilling av bestilt utstyr må gjøres senest en uke før leieperiodens begynnelse. For ikke avhentet utstyr debiteres en avgift på 75% av baseprisen.
 10. Leietaker forplikter seg til å ta vare på utstyret på best mulig måte, og ikke låne eller bytte det ut, eller skille seg fra det på annen måte. Utleid utstyr skal returneres i samme tilstand som det ble utlevert, rengjort og med kveilede kabler. Dersom dette ikke er gjort vil vi fakturere kr 350 pr påbegynte 1/2 time.
 11. WL/LLH står som forsikringsansvarlig av utleid utstyr. Leietaker er dog eneansvarlig for all skade/mangel som oppstår på utstyret, uansett skadetype og årsak, og leietaker må påregne en egenandel opp til 15 000 kr. ved tap eller skade på utstyr.
  Simpelt tyveri av tredjepart dekkes ikke av forsikring og leietaker vil ved tilfeller som dette måtte dekke hele erstatningsbeløpet.
  Utstyret skal ikke benyttes utendørs, i fuktige eller støvete miljøer uten utleiers skriftlige samtykke. Se også pkt. 12 i disse betingelser.
 12. Tilbakeleverte defekte lyskilder ol. belastes leietaker etter gjeldende salgspris. Tilbakelevert defekt utstyr repareres av WL, hvorpå reparasjonskostnaden debiteres leietaker. All rengjøring og nullstilling av utstyr, samt kveiling av kabler debiteres leietaker etter en takst på 350 kr + mva. pr. 1/2 time
 13. Både muntlig og skriftlig bekreftelse er bindende. Ved brudd på denne bekreftelsen, kan Watt lyd AS belaste inntil 20% av avtalt kostnad.
  Avtalen kan kun endres eller sies opp etter samtykke med prosjektleder.
  Ved avbestilling mindre enn 4 uker før leieperiodens start, belastes 50% av avtalt kostnad.
  Eventuelle innleiekostnader som ikke kan kanselleres, faktureres i sin helhet.
  Ved avbestilling mindre enn 2 uker før leieperiodens start, belastes 100% av avtalt kostnad.
  Dersom et prosjekt ønskes flyttet, må potensielle flyttekostnader påregnes.
 14. WL er ikke ansvarlig for ekstraordinær hendelser utenfor utleiers kontroll, som streik, krig og naturkatastrofer, som forhindrer utførelse av forpliktelser foreskrevet i avtalen.
 15. WL har ansvaret for at utleid utstyr er funksjonsdyktig ved utlevering. Evt. mangler berettiger ikke leietaker til å oppheve avtalen, såfremt WL innen rimelig tid søker å bringe forholdet i orden. Leietaker kan uansett ikke kreve erstatning utover den forholdsmessige del av leiesummen. WL påtar seg intet ansvar for evt. tap eller ekstrautgifter.
 16. Avvik fra disse betingelser er ikke gyldig med mindre de er avtalt skriftlig.